KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GVTH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hải Dương
Ngày gửi: 14h:27' 08-08-2013
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Hòa Khánh, phạm thị ái )
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HOÀ B
TỔ CHUYÊN MÔN 4 - 5
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN


HỌ VÀ TÊN: PHẠM HẢI DƯƠNG
GIÁO VIÊN : NGOẠI NGỮ

NĂM HỌC 2013- 2014
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA B
TỔ CHUYÊN MÔN 4+5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2013-2014
Họ và tên giáo viên: Phạm Hải Dương
Ngày sinh: 02- 05-1978
Ngày vào ngành: 24-10- 2001
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Tiếng Anh
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011, Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Bộ giáo dục, Sở giáo dục đào tạo
Căn cứ vào thực tế của Nhà trường, của địa phương năm 2013- 2014
Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 – 2013 như sau :
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
A. Mục đích yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục bảo đảm được những yêu cầu chung của toàn ngành.
- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tư đánh giá hiệu quả học tập cá nhân, đánh giá việc học tập của học sinh, tổ chức cho học sinh học tập, hoạt động có hiệu quả
- Nhằm nâng cao năng lực chuyên, nghiệp vụ của mỗi giáo viên, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục Tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, giúp giáo viên mạnh dạn, tự tin và tổ chức mô hình ViNen được tốt hơn
B. Nội dung
Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT về ban hành chương trình BDTX GVTH
Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng GDĐT và trường Tiểu học Phú Hòa B
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn chỉ đạo về BDTX của Phòng GD & ĐT Lương Tài và của Nhà trường
Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn các nội dung để tự bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2013- 2014 như sau:
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a, Nội dung bồi dưỡng 1:
- Nắm bắt tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội , quan điểm về đường lối phát triển giáo dục giai đoạn 2012- 2015 (15 tiết = 3 buổi, thời gian học tháng 9-2013)
- Nắm bắt về chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo toàn ngành ( 15 tiết = 3 buổi, thời gian học tháng 10-2013) b, Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/ năm = 6 buổi, thời gian học tháng 11, 12 -2013)
- Bồi dưỡng nâng cao về kiến thức năng lực của giáo viên
- Bồi dưỡng nâng cao về tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Bồi dưỡng nâng cao về sự hiểu biết bản sắc văn hóa và các di tích lịch sử ở địa phương
2. Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung bồi dưỡng 3: Tôi lựa chọn các mô đun TH7, TH16, TH20 và TH23 (60 tiết/ năm = 12 buổi, dự kiến kết thúc vào 15- 4- 2014).
Kế hoạch cụ thể như sau:
Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức thực hiện
Số tiết

Tháng 9/2013
- Nắm bắt tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội , quan điểm về đường lối phát triển giáo dục giai đoạn 2012- 2015
- Nắm bắt thông qua các thông tin đại chúng ti vi, đài, báo.... Có ghi chép nội dung vào sổ bồi dưỡng.
15

Tháng 10/2013
- Nắm bắt về chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo toàn ngành
- Tập trung toàn trường học nhiệm vụ năm học.
- Tham khảo các